You are currently viewing Rekrutacja na rok szkolny 2020/21

Rekrutacja na rok szkolny 2020/21

Procedura przyjmowania uczniów do klasy pierwszej roku szkolnym 2020/2021 r.
Szkoły Podstawowej im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Podłężu

Podstawa prawna:  Zarządzenie  Nr 32/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie: harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Niepołomice, a także kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Załączniki do pobrania:
– wniosek (PDF/DOCX), 
– zgłoszenie(PDF/DOCX),
– główna klauzula rekrutacyjna(PDF/DOCX)

I.   Zasady rekrutacji:

Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Podłężu prowadzonej przez Gminę Niepołomice przyjmuje się:

 1. dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, zgłoszone przez rodziców / prawnych opiekunów – z urzędu;
 2. na wniosek rodziców / prawnych opiekunów dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, gdy szkoła dysponuje wolnym miejscem oraz gdy uczeń spełnia kryteria ustalone przez szkołę, zawarte w Procedurze przyjęcia ucznia do szkoły ucznia zamieszkałego poza obwodem Szkoły Podstawowej w Podłężu;
 3. o przyjęciu dziecka do szkoły decyduje Dyrektor z wyjątkiem przyjęcia dzieci zamieszkałych w obwodzie, które są przyjmowane z urzędu.

II.  Wymagane dokumenty:

 1. karta zgłoszenia lub wniosek (dla ucznia spoza obwodu) o przyjęcie dziecka do szkoły podpisane przez rodziców / prawnych opiekunów (do pobrania w sekretariacie szkoły);
 2. dowód osobisty osoby zapisującej i numery dowodów osób uprawnionych do odbioru dziecka ze szkoły;
 3. kopię skróconego aktu urodzenia dziecka.

III.  Terminy i procedury rekrutacji oraz składania dokumentów:

 1. Nabór dzieci do klas pierwszych prowadzony jest od 4 marca do 29 marca 2019 roku.
 2. Kartę zgłoszenia do szkoły dziecka 7-teniego i 6-letniego z obwodu szkoły można pobrać w sekretariacie lub ze strony internetowej szkoły sppodleze.szkolnastrona.pl.
 3. Wniosek o przyjęcie do szkoły dzieci spoza obwodu można pobrać w sekretariacie lub ze strony internetowej szkoły sppodleze.szkolnastrona.pl.
 4. Kartę zgłoszenia lub wniosek o przyjęcie do szkoły należy wypełnić, podpisać (przez obojga rodziców) i złożyć w sekretariacie wraz z dołączoną kopią skróconego aktu urodzenia dziecka oraz w przypadku dzieci spoza obwodu szkoły, dokumentami uprawniającymi do uzyskania dodatkowych punktów w trakcie naboru.

IV. Zasady rekrutacji dla dzieci spoza obwodu szkoły:

Przy postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę następujące kryteria przyjęcia uczniów do klasy pierwszej:

Lp.

Kryterium

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

 

1

W szkole uczy się rodzeństwo dziecka.

Do szkoły podstawowej  uczęszcza rodzeństwo  dziecka

100 pkt.

2

Odległość domu do szkoły

Droga dziecka do szkoły podstawowej jest krótsza niż do szkoły obwodowej i nie przekracza 3 km

80 pkt.

3

Czy dziecko zamieszkuje gminę Niepołomice

Dziecko zamieszkuje na terenie gminy Niepołomice

50 pkt.

4

Wielodzietność rodziny

Oświadczenie o wielodzietności kandydata

40 pkt.

 

Złożenie wniosku zapisu rozpatruje Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Podłężu.

Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:

 • ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych (imiona i nazwiska) do kl. I w Szkole Podstawowej im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Podłężu,
 •  komisja kwalifikacyjna przyjmuje kandydata do kl. I w Szkole Podstawowej im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Podłężu, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany i złożył wymagane dokumenty;
 • listy, o których mowa, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń, lista ta zawiera imiona i nazwiska kandydatów w kolejności alfabetycznej.
 1.  Dzień podania do publicznej wiadomości listy, o której mowa, jest określony w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem komisji rekrutacyjnej.
 2. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzic / prawny opiekun może wystąpić z wnioskiem do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do kl. I w Szkole Podstawowej w Podłężu.
 3.  W terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica / prawnego opiekuna z wnioskiem, o którym mowa w pkt. 2, sporządza się uzasadnienie z podaniem przyczyny odmowy przyjęcia, w tym podaję się liczbę punktów, którą uzyskał kandydat w postępowaniu rekrutacyjnym.
 4. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic / prawny opiekun może wnieść do Dyrektora Szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
 5. W terminie 7 dni od otrzymania odwołania, o jakim mowa w pkt. 4 Dyrektor Szkoły Podstawowej w Podłężu rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. W przypadku zastrzeżeń, co do rozstrzygnięcia Dyrektora rodzic / opiekun prawny może złożyć skargę do sądu administracyjnego.
 6. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego w Szkole Podstawowej w Podłężu będą wolne miejsca Dyrektor Szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające, które kończy się w dniu 23.06.2020 r.

V. Odroczenie:

 1. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami, rozpoczęcie spełnienia przez dziecko obowiązku szkolnego może zostać odroczone.
 2. Decyzję w sprawie odroczenia podejmuje Dyrektor Szkoły, wyłącznie dla dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły.
 3. Dyrektor szkoły podejmuje decyzję o odroczeniu na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

 

UWAGA!

Realizacja obowiązku szkolnego za granicą lub poza obwodem Szkoły Podstawowej w Podłężu:

 1. Jeżeli dziecko zameldowane lub zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej w Podłężu przebywa za granicą, należy złożyć w sekretariacie lub przesłać na adres szkoły oświadczenie o miejscu realizacji obowiązku szkolnego.
 2. Bardzo prosimy rodziców o poinformowanie Szkoły Podstawowej w Podłężu o tym, że dziecko zameldowane lub zamieszkałe w obwodzie naszej szkoły, zostało przyjęte do innej szkoły.

 

Szczegółowy harmonogram postępowania rekrutacyjnego: 

Etapy rekrutacji

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

Ogłoszenie o rekrutacji.

 

27.02.2020 r.

 

 

Składanie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami.

 

 

2 – 27.03. 2020 r.

 

 

28.05.2020 r.- 05.06.2020 r.

 

Powołanie Komisji Rekrutacyjnej zarządzeniem dyrektora.

 

 

24.03.2020 r.

 

 

Weryfikacja wniosków przez Komisję Rekrutacyjną.

 

30.03 do 7.04.2020 r.

8-10.06.2020 r.

Wywieszenie list dzieci zakwalifikowanych, niezakwalifikowanych.

 

 

8.04. 2020r.

 

10.06.2020 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia.

 

 

 5 – 21.04.2020 r.

 

 16.09 – 19.06.2020 r.

 

Wywieszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 

 

22.04.2019 r.

 

23.06.2020 r.

 

Procedury:

 1. Dzień podania do publicznej wiadomości listy, o której mowa, jest określony w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem komisji rekrutacyjnej.
 2. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzic / prawny opiekun może wystąpić z wnioskiem do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do kl. I w Szkole Podstawowej w Podłężu.
 3.  W terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica / prawnego opiekuna z wnioskiem, o którym mowa w pkt. 2, sporządza się uzasadnienie z podaniem przyczyny odmowy przyjęcia, w tym podaję się liczbę punktów, którą uzyskał kandydat w postępowaniu rekrutacyjnym.
 4. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic / prawny opiekun może wnieść do Dyrektora Szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
 5. W terminie 7 dni od otrzymania odwołania, o jakim mowa w pkt. 4 Dyrektor Szkoły Podstawowej w Podłężu rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. W przypadku zastrzeżeń, co do rozstrzygnięcia Dyrektora rodzic / opiekun prawny może złożyć skargę do sądu administracyjnego.
 6. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego w Szkole Podstawowej w Podłężu będą wolne miejsca Dyrektor Szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające, które kończy się w dniu 07.06.2019 r.