SP Podłęze

Co robimy

Sekretariat czynny:

Pn. - Pt. 7.30 - 15.30

Przyjmowanie stron:  8.00 – 15.00

Środa dzień wewnętrzny

Co robimy

Szkoła Podstawowa w Podłężu im. Świętej  Jadwigi Królowej Polski jest szkołą prowadzoną przez jednostkę samorządu terytorialnego – Gminę Niepołomice.

 

Nauka w szkole podstawowej jest obowiązkowa. Czas nauki jest podzielony na dwa etapy. Pierwsze trzy lata ( pierwszy etap edukacyjny – klasy I-III) nazywany jest edukacja wczesnoszkolną. Zajęcia prowadzone są przez jednego nauczyciela, który jest jednocześnie wychowawcą ( w przypadku języka angielskiego, wychowania fizycznego, czy informatyki, zajęcia mogą prowadzić inni nauczyciele).

W trakcie kolejnych pięciu lat (drugi etap edukacyjny – klasy IV-VIII) zajęcia prowadzą nauczyciele poszczególnych przedmiotów: języka polskiego, angielskiego,  niemieckiego (kl. VII-VIII), muzyki (kl. IV-VII), plastyki (kl. Kl. IV-VII), historii, wiedzy   o społeczeństwie (kl. VIII), przyrody (kl. IV), biologii (kl. V-VIII), geografii (kl. V-VIII), chemii (kl. VII-VIII), fizyki (kl. VII-VIII), matematyki, informatyki, techniki (kl. IV-VI), wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa (kl. VIII).

Szkoła realizuje nieobowiązkowe zajęcia z religii i wychowania do życia w rodzinie.

Kończąc naukę uczniowie klas ósmych przystępują do egzaminy ósmoklasisty, organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Szkoła organizuje pomoc psychologicznopedagogiczną dla uczniów. Do dyspozycji uczniów  jest pedagog, psycholog, logopeda, surdopedagog, tyflopedagog, oligofrenopedagog i terapeuta pedagogiczny.

Chcąc rozwijać swoje pasje i zainteresowania uczniowie mogą uczestniczyć              w licznych zajęciach pozalekcyjnych.

W szkole funkcjonuje świetlica dla dzieci, których rodzice pracują zawodowo.

 W sekretariacie  można  zapisać dziecko do szkoły, na zajęcia w świetlicy, uzyskać legitymację szkolną, kartę rowerową, zaświadczenia i duplikaty dokumentów.

O naszych działaniach informujemy poprzez stronę internetową: www.sppodleze.pl, Facebooka czy Gazetę Niepołomicką.

Co robimy

Informacja o Szkole Podstawowej w Podłężu w tekście łatwym do czytania i zrozumienia

Siedziba szkoły znajduje się przy ul. Wielickiej 220.Na czele szkoły stoi dyrektor, który ma do pomocy nauczycieli, sekretarki oraz woźne. Poniżej znajdziesz informacje o najważniejszych sprawach, jakimi się zajmujemy.

Nauka w szkole podstawowej jest obowiązkowa. Czas nauki jest podzielony na dwa etapy. Przez pierwsze trzy lata – klasy I-III  lekcje prowadzi jeden nauczyciel, który jest wychowawcą.

Przez następne pięć lat – klasy IV-VIII uczniowie uczą się: języka  polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, muzyki, plastyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, przyrody, biologii, geografii, chemii, fizyki, matematyki, informatyki, techniki, wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa.

Chętni mogą uczyć się religii i wychowania do życia w rodzinie.

Kończąc naukę uczniowie klas ósmych przystępują do egzaminu ósmoklasisty organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Organizujemy pomoc psychologicznopedagogiczną dla uczniów. Do ich dyspozycji uczniów  jest wielu specjalistów.                                                                                        

Uczniowie, którzy chcą rozwijać swoje pasje i zainteresowania mogą uczestniczyć w licznych zajęciach pozalekcyjnych.

 Dla dzieci, których rodzice pracują zawodowo organizujemy zajęcia świetlicowe.

 W sekretariacie  możesz  zapisać dziecko do szkoły czy na zajęcia         w świetlicy, uzyskać legitymację szkolną, kartę rowerową, zaświadczenia i duplikaty dokumentów.

O naszych działaniach informujemy na  stronie internetowej: www.sppodleze.pl, na Facebooku czy w Gazecie Niepołomickiej.

SP PODŁĘŻE

Śledź nas w mediach społecznościowych