SP Podłęze

Praca Zdalna

Sekretariat czynny:

Pn. - Pt. 7.30 - 15.30

Przyjmowanie stron:  8.00 – 15.00

Środa dzień wewnętrzny

Praca zdalna

Regulamin

Regulamin Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Królowej Polski w Podłężu dotyczący korzystania z lekcji on-line i innych form kontaktów na platformach internetowych – zakaz nagrywania i fotografowania.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki ucznia i rodziców w Publicznej Szkole Podstawowej im. św. Jadwigi Królowej Polski w Podłężu i w zakresie korzystania z lekcji on – line i innych platform internetowych, wynikających z wprowadzonych w szkole zabezpieczeń przed utrwalaniem i kopiowaniem, wizerunku w tym również danych wrażliwych biorącyh w nich udział uczniów i nauczycieli.
2. Każda osoba biorąca udział w lekcji on- line oraz użytkująca platformę (Office365, Librus) lub innych, oświadcza ty samym, że akceptuje warunki niniejszego regulaminu.
3. W czasie trwania lekcji on – line oraz użytkowania platformy (Office 365, Librus) lub innych, co do zasady zgodnie z art. 81 Prawa autorskiego (Dz. U. 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych) nie można rozpowszechniać cudzego wizerunku bez zgody osoby na nim przedstawionej między innymi nauczycieli, uczniów i rodziców.
4. Zakaz nie dotyczy opcji nagrywania z poziomu platformy, przez którą prowadzone jest lekcja on – line jak i innych narzędzi w celu utrwalenia materiałów z lekcji, które mogą być przydatne w późniejszym etapie rozwiązywania zadań/ prac domowych itp.
i fotografowania.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIE REGULAMINU

1. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez ucznia, rodzica zakazu rozpowszechniania wizerunku bez wymaganego prawem zezwolenia osoby nagrywanej bądź sfotografowanej przysługują roszczenia wymienione w art. 78 ust.1 ( Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83 ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych)
– żądanie zaniechania rozpowszechniania wizerunku,
– usunięcie skutków niezgodnego z prawem rozpowszechniania,
– żądanie odpowiedniej kwoty tytułem zadośćuczynienia lub przekazania określonej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.
2. Jednocześnie osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do złożenia na działania będące niezgodne z prawem przetwarzaniem jej wizerunku skargi do organu nadzorczego, a także prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem.
3. Dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Królowej Polski w Podłężu zawiadomi właściwe organy ścigania.
4. Rodzic lub uczeń pełnoletni, który naruszył rozpowszechnianie wizerunku bez stosownej zgody zarejestrowanego w trakcie trwania lekcji on – line zobowiązany jest do zaspokojenia na swój koszt wszelkich roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia praw tych osób.
5. Obowiązuje odpowiedzialność rodziców i za szkody powstałe na skutek czynów niedozwolonych popełnionych przez ich dzieci zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego.

SP PODŁĘŻE

Śledź nas w mediach społecznościowych