SP Podłęze

Wizja i Misja Szkoły

Sekretariat czynny:

Pn. - Pt. 7.30 - 15.30

Przyjmowanie stron:  8.00 – 15.00

Środa dzień wewnętrzny

dyrektor

mgr hanna surdy

wizja i misja szkoły

1. Mocne strony naszej Szkoły:
• stała kadra nauczycieli o dobrych kwalifikacjach i aktywnie uczestniczących w doskonaleniu zawodowym;
• sprawne funkcjonowanie systemu oceniania, programu wychowawczego i programu profilaktyki;
• wieloletnie doskonałe wyniki sprawdzianu szóstoklasisty – 9 stanina;
• wysokie osiągnięcia uczniów w konkursach plastycznych, muzycznych, przyrodniczych, matematycznych na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim;
• wrażliwość uczniów na potrzeby innych – liczne akcje charytatywne, stała pomoc misjonarzom na Madagaskarze;
• dobra i systematyczna współpraca dyrekcji z Radą Rodziców oraz wychowawców z rodzicami;
• prowadzenie diagnoz wewnątrzszkolnych i ich wykorzystanie do planowania dalszej pracy;
• wypracowana tradycja szkoły, związana z obchodami rocznic narodowych i organizacją stałych imprez wynikających z kalendarza, m.in.: Dzień Edukacji Narodowej i ślubowanie uczniów I klas, Dzień Patrona Szkoły, zabawa karnawałowa, zabawa andrzejkowa, Dzień Babci i Dziadka;
• dobra baza dydaktyczna w zakresie sprzętu multimedialnego (tablice interaktywne, projektory, laptopy w salach lekcyjnych);
• nowoczesna sala gimnastyczna wraz z zapleczem;
• część sal lekcyjnych jest wyremontowana;
• ciekawa oferta zajęć pozalekcyjnych;
• zajęcia odbywają się od 8.00 do 15.15 – brak zmianowości.

2. Słabe strony:
• kilka sal o małej powierzchni, niektóre wymagające remontu;
• brak odpowiedniej sali dla biblioteki – (brak multimediów tamże). Obecna powierzchnia nie pozwala na wydzielenie części czytelniczej;
• mała świetlica;
• brak możliwości urządzenia stołówki, gdzie dzieci mogłyby jeść obiady przygotowane przez firmę cateringową;
• niezagospodarowane poddasze i dach wymagający remontu;
• brak warunków lokalowych do stworzenia oddziału przedszkolnego – sale, które można na to przeznaczyć wymagają remontu.
• asfaltowe boisko bez wyposażenia sportowego;
• problemy logistyczne w korzystaniu z Orlika.

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im św. Jadwigi Królowej Polski w Podłężu na lata 2014-2019.

W naszej szkole pomagamy każdemu dziecku odnaleźć tkwiący w nim skarb i rozwinąć go na miarę możliwości ucznia. Tak jak kiedyś patronka naszej szkoły, św. Jadwiga doceniła naukę, tak my dzisiaj indywidualnie i zespołowo stawiamy na naukę, na wszechstronny rozwój ucznia, który odnajduje swoje miejsce w jednoczącej się Europie, zachowując swoją tożsamość lokalną i narodową oraz wartości rodzinne.
Nauczyciele winni dążyć do wszechstronnego rozwoju ucznia jako nadrzędnego celu pracy edukacyjnej. Edukacja szkolna polega na harmonijnej realizacji przez nauczyciela zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania. Zadania te stanowią wzajemnie uzupełniające się i równoważne wymiary pracy każdego nauczyciela.

WIZJA ABSOLWENTA SZKOŁY
Pragniemy, aby absolwent naszej szkoły charakteryzował się następującymi cechami:
• jest wierny uniwersalnym wartościom prawa moralnego;
• zna i respektuje prawa człowieka, jest otwarty na innych oraz tolerancyjny, bierze udział w akcjach charytatywnych;
• prezentuje postawę patriotyczną, pamięta o historii narodu i o poległych w walce o wolność Ojczyzny;
• ma poczucie przynależności do społeczności szkolnej, środowiska, regionu, kraju;
• jest ciekawy i otwarty na świat;
• potrafi radzić sobie w różnych sytuacjach, jest samodzielny w myśleniu i działaniu, odpowiedzialny za własne wyniki w nauce;
• dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych osób;
• jest wrażliwy na piękno przyrody, szanuje je i rozumie potrzebę ochrony środowiska;
• w kolejnym etapie edukacyjnym:
– w szkole czuje się bezpiecznie, dostrzega troskę o zaspokojenie swoich potrzeb;
– zna i przestrzega zasad samorządności i demokracji;
– korzysta z różnych źródeł informacji i osiągnięć kultury.

 Zagadnienia Koncepcji Pracy Szkoły rozwijają: Plan Pracy Szkoły, Szkolny Program Wychowawczy, Szkolny Program Profilaktyki, Szkolny Plan Nauczania, Kalendarz Roku Szkolnego. Wymienione dokumenty podlegają ewaluacji i wynikają z diagnozy potrzeb.

SP PODŁĘŻE

Śledź nas w mediach społecznościowych