SP Podłęze

Deklaracja Dostępności

Sekretariat czynny:

Pn. - Pt. 7.30 - 15.30

Przyjmowanie stron:  8.00 – 15.00

Środa dzień wewnętrzny

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej Polski w Podłężu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://sppodleze.pl/

Dane teleadresowe:
Szkoła Podstawowa im. św Jadwigi Królowej Polski w Podłężu,

32-003 Podłęże 220

Data publikacji strony internetowej: 20.03.2020r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Zamieszczone na stronie informacje, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości.

Filmy opublikowane przed 2020-09-24 nie posiadają napisów dla osób głuchych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 22.02.2021r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Wejścia do budynku szkoły zaprojektowano od strony wschodniej i zachodniej. Istnieją dwa dostępne dla uczniów wejścia, które są na tym samym poziomie co poziom parkingu. Nie ma zatem schodów ani podjazdów. Wejściem tym wchodzą uczniowie, pracownicy szkoły, goście oraz inni korzystający z usług szkoły.

 

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Budynek szkoły składa się  ze starej 3- kondygnacyjnej części z salą gimnastyczną i nowej, która obejmuje 2-kondygnacyjny  budynek dawnego gimnazjum. Do wszystkich części  prowadzą jedynie schody, bez dostosowania dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma wind, które umożliwiałyby przedostanie się na wyższe kondygnacje. Na parterze w starej i nowej części szkoły znajdują się toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

Szkoła nie dysponuje pochylniami, platformami, pętlami komunikacyjnymi itp.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Miejsce takie znajduje się na parkingu od strony zachodniej i jest specjalnie oznakowane. Znajduje się w pobliżu wejścia do szkoły na tym samym poziomie bez progów, schodów itp. Umożliwia to łatwy dostęp do szkoły.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku szkoły ma prawo wejść osoba z psem przewodnikiem/asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Na terenie szkoły nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Zbigniew Sopata, zsopata@interia.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 12 281 10 14. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub jej fragment chodzi oraz sposób kontaktu. Aby żądanie mogło być rozpatrzone konieczne jest wykazanie miejsca, w którym występuje brak dostępności.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich .

Deklaracja

Podejmujemy starania, aby strona internetowa była w pełni dostosowana do wymagań prawnych i spełniała co najmniej wymagania WCAG 2.1.

Udostępniliśmy narzędzia poprawiające czytelności strony takie jak:

  • powiększanie i pomniejszanie tekstu,
  • skala szarości,
  • wysoki kontrast,
  • negatyw,
  • jasne tło,
  • możliwość zaznaczania odnośników,
  • możliwość zwiększenie czytelności czcionki.

Narzędzia te są umiejscowione w widocznym miejscu na stronie i odpowiednio oznaczone.

Pracujemy nad kompleksowym systemem ułatwiającym poruszanie się po szkole osobom niewidomym i niedowidzącym.

Trwają prace nad sukcesywnym udostępnianiem cyfrowo kolejnych materiałów.

SP PODŁĘŻE

Śledź nas w mediach społecznościowych